Tuck Coffee

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME SÜRESİ: 

İşbu formda yer alan ürünün ALICI’ya teslim edilmesini takiben mesafeli sözleşme sona erecektir. 

CAYMA HAKKI ALICI; 

Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 15 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mali veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşma tarihinden itibaren mali geri almayı taahhüt ederiz. 

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. 

ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilir. 

ALICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satis Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. 

SATICI : https://www.tuckcoffee.com 

ALICI :  

Tarih :  

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME  

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI 

Ünvanı : MERACK Tekstil Ticaret İthalat İhracat A.Ş 

Adres : Kazımdirik Mh. 378 Sk. No:6/301 Şenler İşhanı Bornova/İZMİR 

V.D – V.N : Hasan Tahsin – 615 039 5496 

Mersis No: 0615 0395 4930 0016 

Telefon : 0232 435 0208 

E-mail : info@tuckcoffee.com 

1.2 -ALICI 

Adi/soyadı/Unvanı :  

TC Numarası :  

Adresi :  

Telefon :  

E-mail :  

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.tuckcoffee.com/ alan adli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Sayın;

https://www.tuckcoffee.com sitesine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

Yapmış olduğunuz alışverişe ilişkin ayrıntılar alttadır. Bu bilgilerle ilgili herhangi bir probleminiz olursa bize lütfen hemen +90 232 435 0208 numaralı telefondan ulaşın ve müşteri hizmetleri yetkilimizle görüsün. 

Sipariş Bilgileri 

Bu bilgileri lütfen güvenli bir şekilde muhafaza ediniz. 

Teslimat Adresi: 

Fatura Adresi: 

Siparişler: 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satis Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. 

Ödeme Sekli : 

Teslimat Adresi :  

Teslim Edilecek Kişi :  

Fatura Adresi :  

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait https://www.tuckcoffee.com alan adli internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 15 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nıyerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa sipariş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde teslim edilir. 

4-2-1- Satın alınan ürün temin/üretim sürelerinden bağımsız olarak 7 ila 10 gün içerisinde SATICI tarafından ALICI’ya teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nısiparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

4.8-Teslim alınan ürün defolu olması durumunda yenisi ile değiştirilebilmesi için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

4.10- Sipariş verilen ürüne erişkin fiyat dahil tüm taahhütlerimiz sitede üründe değişiklik yapılıncaya veya siteden ürün kaldırılıncaya kadar geçerlidir. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, 

Sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakki kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. ALICI’nın cayma hakkini kullanarak iade edeceği üründe, kendi kusurundan kaynaklanan değer azalması veya iadenin imkansızlaşması söz konusu ise, ALICI, malin değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 

Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura asli gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICIya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICIya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3.kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. 

ALICILARa, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. 

ALICI tarafından İnternet Sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICIya ait cihazlardan girildiğinde ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu ALICIya aittir. 

ALICI, SATICIya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICInın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içerisinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICIya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICIya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.  

İnternet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICInın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICIya aittir. 

İnternet Sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir. 

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Tüketici tarafından ürünün kullanılmış, ambalajının zarar görmüş veya açılmış olması durumunda cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 8– GENEL HÜKÜMLER 

18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. 

MADDE 9– YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının veya satıcınıyerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nıyerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI : MERACK Tekstil Ticaret İthalat İhracat A.Ş 

ALICI :  

Tarih : 

FOLLOW TUCK